-“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ . BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

16/07/2011

2. THẾ NÀO KHÔNG TÀ NIỆM?


Tà niệm nơi Thiền Tông tức là mong tưởng chờ đón Phật Thánh Tiên ứng hiện trong khi Tọa Thiền. Vì sao? Vì mong tưởng do khởi vọng mà ứng hiện. Sự ứng hiện nơi vọng khởi do 55 thứ Ma mà có. Nó không thực thể bị mộng tưởng điên đảo mà thành, sai biệt với tinh thần thể tánh tự giác, cũng như mộng tưởng nhập xuất để bị Ma Nghiệp lừa gạt phát sinh điên khùng, duy nhất nương theo Thiền Tánh, tỏ soi Tỏ Tánh.