-“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ . BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

01/01/2013PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NHƯ LAI THIỀN PHÁP TẠNG
ĐÔNG ĐỘ THIỀN TÔN, MẬT TÔN
THẾ DANH TỪ THẾ THỌ (...TỪ THỊ) 
KHAI MỞ LONG HOA HỘI THƯỢNG. THỜI HAI
CHỈNH TRANG PHẬT ĐẠO QUA THỜI THƯỢNG KIẾPTHƯỢNG KIẾP 12-01-2012
NGUỒN KHAI MỞ, GIẢI MÃ
CÁC TÔN GIÁO QUA 5.000 NĂM MỚI


 Bậc cả đời tìm Chân Lý thì một đời tìm Chân Lý.
• Bậc lượm lặt Chân Lý thì một đời lượm lặt Chân Lý.
• Nếu suy nghĩ để tìm Chân Lý mà chưa nhận được thì một  đời cũng chỉ suy nghĩ thôi chẳng nhận được.
• Duy chỉ có đức tin Thiện Tri Thức mà biết thôi.Vô Sư Kinh